Для клієнта

Графік роботи
Понеділок – четвер: 09:00 – 18:00
П’ятниця: 09:00 – 16:45
Обідня перерва: 13:00-13:45
Вихідні субота, неділя
Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги

Дата державної реєстрації - 15.02.1996
Серія А01 №624360
Номер запису 1 074 105 0023 003969

Відомості щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ

Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ – 11100976
Дата видачі – 21.08.2004

Свідоцтво про реєстрацію

Відомості щодо наявних ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

Свідоцтво про реєстрацію

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.05.2019 № 788 АТ «УОСК» видано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення добровільного страхування:

 • Добровільного страхування від нещасних випадків
 • Добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я)
 • Добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби
 • Добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)
 • Добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
 • Добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
 • Добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))
 • Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))
 • Добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
 • Добровільного страхування фінансових ризиків
 • Добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
 • Добровільного страхування медичних витрат
Відомості про органи, які здійснюють контроль за фінансовою установою

Національний банк України (НБУ)

01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Для листування: 01601, Київ-8, вул. Інститутська, 9
Тел. 0 800 505 240
Сайт: www.bank.gov.ua
E-mail: nbu@bank.gov.ua

Он-лайн форма для заповнення за посиланням
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, к. 30
Для листування: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, к. 30
Тел. 38 044 254-23-31
Сайт:  www.nssmc.gov.ua
E-mail: office@nssmc.gov.ua

Відомості про фінансову послугу, перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою

Інші види страхування, крім страхування життя
Перестрахування
Фінансова послуга, що пропонується клієнту (Страхувальнику), із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг: послуги у сфері страхування.
Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування), зазначається в конкретній угоді, укладеній зі Страхувальником, та залежить від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами (Страховиком та Страхувальником) умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості такої послуги.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:
АТ «УОСК» не надає додаткові фінансові послуги.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.
Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

Відомості щодо змісту та умов договорів про надання фінансових послуг (наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору; мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій; порядок внесення змін та доповнень до договору; неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги)

Договори страхування укладаються виключно у паперовому вигляді.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг.

Договором страхування не передбачено право страхувальника на відмову від договору страхування.

Мінімальний строк дії договору.

Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика та Страхувальника (споживача) індивідуально, відповідно до правил страхування, затверджених Страховиком, обраних умов страхування.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Дія договору особистого страхування не може бути припинена Страховиком достроково, якщо на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та чинним законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 календарних днів, до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Порядок внесення змін та доповнень до договору.

Внесення змін і доповнень до договору страхування можливе лише за взаємною згодою страховика та страхувальника. Будь-які зміни, доповнення до договору страхування оформляються відповідними додатковими угодами до договору, які після підписання стають його невід’ємними частинами, якщо інший порядок внесення змін та доповнень не передбачено договором страхування.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Процента ставка умовами договору страхування не передбачена.

Спірні питання по договору страхування між страхувальником та страховиком розв’язуються шляхом переговорів. Якщо переговори по спірних питаннях не призведуть до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Реалізація механізму захисту прав споживачів здійснюється наступним чином:

 • дотримання у своїй діяльності вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів;
 • організації належного обслуговування споживачів фінансових послуг відповідно до законодавства та внутрішніх документів;
 • надання у доступній формі споживачам своєчасної, повної та достовірної інформації відповідно до законодавства;
 • наявності механізму розгляду заяв та скарг споживачів, у тому числі своєчасного розгляду заяв та скарг споживачів;
 • надання споживачам відповідної інформації (реквізитів) органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
 • надання споживачам інформації, зазначеної в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Відомості щодо механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг

Спірні питання за договором страхування між Страхувальником та Страховиком розв’язуються шляхом переговорів.

Місцезнаходження: 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145
Тел. (044) 457-80-80
E-mail: office@uosk.ua
Адреса для листування: 03056, місто Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145

Орган, який здійснює контроль за фінансовою установою:

Національний банк України (НБУ)
01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Для листування: 01601, Київ-8, вул. Інститутська, 9
Тел. 0 800 505 240
Сайт: www.bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, к. 30
Для листування: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, к. 30
Тел. 38 044 254-23-31
Сайт: www.nssmc.gov.ua
E-mail: office@nssmc.gov.ua

Відомості щодо наявності гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Сформовано гарантійний фонд відповідно до ст. 30 Закону України «Про страхування».
Сформовано страхові резерви відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування».